Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

Aktualności

Od 15 maja 2014r.  serdecznie zapraszamy na nową stronę naszego przedszkola  pp14.szczecin.pl zobacz całość

21. 03.2014r. dzieci z naszego przedszkola wraz z przedszkolakami z Przedszkola Publicznego nr 59 uroczyście przywitają wiosnę. zobacz całość

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami z naszej placówki do udziału w przedszkolnym konkursie na "Najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową". Regulamin konkursu: Konkurs przeznaczony jet dla dzieci 3-6 letnich i ich rodziców. ... zobacz całość

Przedszkole Publiczne nr 14 - Szczecin

Przedszkole Publiczne nr 14

ul.Bandurskiego 56

71-685 Szczecin

tel: 91 455-74-21

e-mail:

pp14@um.szczecin.pl

www.pp14.przedszkola.net.pl

Strona główna

SZANOWNI RODZICE PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 

Dnia 20 lutego rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015.

 Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez poniżej podaną stronę:

                                            http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

  z której należy pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek wraz z   odpowiednimi oświadczeniami ( wybieramy tylko to oświadczenie, które dotyczy kandydata)i złożyć w naszej placówce.

 


 

  KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY TEGOROCZNYM NABORZE WRAZ Z  PUNKTACJĄ

 

18.01.2014r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty, nazywana ustawą rekrutacyjną. Zmieniły się zatem zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji, jak i terminów naboru.

I ETAP NABORU:

1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z ustawowych kryteriów dziecko może otrzymać 40 pkt.

 

II ETAP NABORU - KRYTERIA DODATKOWE:

1.  Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia ( za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt.) – do uzyskania max.-11 pkt.

2. Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się   w   trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/ prawnego opiekuna – 10 pkt.

3. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu – 8 pkt.

4. Dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej – 5 pkt.

5. Dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie – 3 pkt.

6. Dziecko urodzone w 2010r. lub w 2011r., które nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną – 2 pkt.

   Na potwierdzenie spełniania wyżej wymienionych kryteriów winny być złożone dokumenty (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis urzędowo poświadczony, odpis lub wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata), oświadczenia (wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań). 

            

                       HARMONOGRAM REKRUTACJI:

·         od 20.02.2014r. do 14.03.2014r. -składanie przez rodziców wniosków wraz  z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów,

·         od 02.04.2014r. do 08.04.2014r. - posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

·         09.04.2014r. do godz. 15.00 -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·         od 10.04.2014r. do 16.04.2014r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilnoprawnej z Przedszkolem Publicznym Nr 14 w Szczecinie,

·          17.04.2014r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

·         od 18.04.2014r. do 24.04.2014r. - składanie przez rodziców wniosków  o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy,

·         do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - przygotowanie przez komisje rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

·         do 7 dni od terminu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia - składanie przez rodziców kandydata do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,

·         do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora  - rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

·         do 13.06. 2014r. - prezydent wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych.